איי די גרדן  (להלן: “איי די גרדן ” או “מפעילת האתר”) הינה הבעלים והמפעילה של אתר זה הממוקם בכתובת idgarden.net  (להלן: “האתר”).

האתר מאפשר צפייה בתכנים המפורסמים באתר וכן רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי איי די גרדן (חנות וירטואלית) (להלן: “המוצרים” ו”השירותים“, בהתאמה). 

אנא קרא היטב את תנאי השימוש להלן לפני המשך הגלישה באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר (להלן: “ההסכם” או “תנאי השימוש”). השימוש באתר, לרבות בתכניו, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן המהווים הסכם מחייב לכל דבר ועניין. שימושך באתר, לרבות גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מעידים על הסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר בכל צורה שהיא. בשימוש באתר הנך מסכים לתנאים, להודעות, להנחיות ולכללים הכלולים בהסכם תנאי שימוש זה.

מדיניות הפרטיות  חלה על השימוש שלך באתר. בעצם הגישה ו/או השימוש באתר אתה מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות וכי אתה מסכים לאמור בה ולאיסוף ועיבוד מידע אישי בהתאם לאמור בה.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתנו, לשנות, להוסיף, להתאים, לתקן או להסיר חלקים מהסכם זה בכל עת וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עשויים להשתנות מעת לעת, תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה ועליך מוטלת החובה להתעדכן לגביהם כפי שיעודכנו מעת לעת.

המשך שימוש באתר על ידך לאחר פרסום השינויים מהווה את הסכמתך לשינויים.

 תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם (וכמובן תוכן האתר), מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

קהל היעד ותנאי סף לביצוע רכישות באתר

האתר זמין ברחבי העולם לכל אדם בעל גישה לאינטרנט. איי די גרדן אינה מתחייבת או אחראית כי האתר ו / או תכונות או יישומים אחרים בו הזמינים באתר (להלן: “תכונות”) מתאימים או זמינים לשימוש/גישה ברחבי העולם.
אתר זה מיועד ותוכנן לקהל בכללותו ומשתמשים בכל הגילאים מוזמנים לגלוש באתר. עם זאת, במידה והנך מתחת לגיל 18, אינך רשאי לספק כל מידע על עצמך באמצעות האתר, לרבות, אך לא רק, שם, כתובת, כתובת דוא”ל, מספר טלפון ופרטים אישיים מזהים אחרים.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

1) המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל;

2) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט;

3) המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה;

4) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי;

5) המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל.

יצירת חשבון ופרטי המשתמש

על מנת להשתתף בפעילויות השונות באתר ועל מנת לרכוש מוצרים ו/או שירותים מן האתר, יתכן שתידרש ליצור חשבון משתמש, אולם, פתיחת חשבון משתמש מוגבלת לגיל 18 ומעלה. בעת יצירת חשבון משתמש ו/או בעת ביצוע עסקה באתר,  ייתכן שתידרש לספק בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה (שם ומספר חברה – לפי העניין), תעודת זהות, טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי, כתובת לחיוב ופרטי חיוב נוספים הקשורים לחשבון שלך. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. בעת פתיחת חשבון באתר המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים ומדויקים, ולעדכן מידע זה מעת לעת בהתאם לצורך על מנת לשמור את פרטי ההרשמה שלך עדכניים ומדויקים. המשתמש מסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך הרישום ו/או ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים איי די גרדן לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לאיי די גרדן בשל כך.

בעצם ביצוע העסקה המשתמש מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו, או לתאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי.

אתה מבין, מודע ומסכים לכך שאתה הוא האחראי לשמירת הסודיות של המידע האישי שלך ושל המידע האישי הרגיש שלך כפי שמוגדר במדיניות הפרטיות. הינך אחראי באופן מלא לכל שימוש בפרטי הרישום שלך ולכל פעילות המתרחשת תחת הסיסמה או החשבון שלך, בין אם הם מאושרים על ידך ובין אם לאו. כמו כן אתה מסכים ליידע מיידית את האתר על כל שימוש בלתי מורשה בפרטי הרישום ו/או הסיסמה שלך.

ביצוע רכישה באמצעות האתר

המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). במקרה שלאחר מכירה של מוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך איי די גרדן

 לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי או ביטול העסקה.

התשלום בגין העסקה יבוצע בכרטיס אשראי בלבד (לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, מזומן, זיכוי, מימוש נקודות).

המשתמש ימסור פרטים אישיים כאמור בסעיף 2 לעיל, לאחר מכן יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן: “ההזמנה”). לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק איי די גרדן את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא”ל, בהתאם לפרטים שמסר. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שאיי די גרדן תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף להימצאות המוצר במלאי, כאמור בסעיף 1 לעיל. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי תוצג הודעה למשתמש באתר ותישלח למשתמש הודעה דוא”ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

מועדי המשלוח של ההזמנה יחושבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא”ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי איי די גרדן בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא”ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה.

רישומי המחשב הפנימיים של איי די גרדן ו/או מי מטעמה יהוו ראיה קבילה לביצוע ההזמנה כאמור.

אספקת המוצרים

איי די גרדן תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו.

שירותי השילוח יהיו באמצעות חברת שליחויות ו/או באמצעות דואר ישראל.

זמן אספקת המוצרים הינו בהתאם למופיע בעמוד המוצר.

איי די גרדן תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה.

איי די גרדן מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש.

התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.

מועדי אספקת המוצרים יהיו בימי העסקים הרגילים א-ו, בין השעות 8:00-17:00 (לא כולל ימי ש’, ערבי חג וחג) כאשר ספירתם תחל ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 12:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.

איי די גרדן לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר המשתמש. איי די גרדן לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות, אך מבלי למצות, שביתות, השבתות וכיוצ”ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש איי די גרדן תנקוט במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף 5 להלן.

ביטול עסקה

ביטול עסקה על ידי המשתמש

המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו, כפי שמפורטים להלן בתמצית.

להלן פירוט התנאים והדרך בא יכול המשתמש לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

1) המשתמש רשאי לבטל את העסקה לרכישת המוצר מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר;

2) המשתמש אינו רשאי לבטל עסקה לרכישת טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

ביטול של עסקה יעשה באחת מהדרכים הבאות: (1) בטלפון – אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון מספר 05444350182 (2) באמצעות פנייה בכתב לאיי די גרדן במייל לאחראי תפעול האתר במייל שכתובתו: [email protected]

לאחר קבלת ההודעה בדבר ביטול העסקה כאמור לעיל, איי די גרדן תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, ולא תגבה מהמשתמש סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה לא יגבו דמי ביטול).

במידה ומבצע הפעולה קיבל לידיו את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידו, ידאג להחזרת המוצר לאיי די גרדן , על חשבונו, בהתאם לפרטים שיימסרו לו (במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה החזרת הנכס לאיי די גרדן תהיה על חשבונה). המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית ובלא שנעשה בו שימוש, שלם וללא פגיעה ו/או נזק.

על אף האמור לעיל, צרכן שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרת מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן) רשאי לבטל את העסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך עם פרטים בקשר עם העסקה, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הצרכן האמורה לבין איי די גרדן (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), בכפוף להצגת תעודה המתייחסת להיות הצרכן אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

ביטול העסקה על ידי איי די גרדן 

איי די גרדן תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה:

1) במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; 2) אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;

3) במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

4) אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו;

5) הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה ואיי די גרדן תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי איי די גרדן בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

פרטיות

איי די גרדן יצרה מדיניות פרטיות  אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. מדיניות פרטיות זו מסדירה איסוף, שימוש וגילוי של מידע מזהה אישי הנאסף באמצעות האתר לרבות, אך לא רק, רכישת מוצרים/שירותים, המידע האישי שאתה מספק בעת יצירת חשבון  וגישה ושימוש באתר ותכונותיו.

בעלות ושימוש מותר בתוכן

כל עיצוב האתר, התוכן, המידע, הטקסט, הגרפיקה, הלוגו, התצלומים, סימני המסחר, סימני השירות, השמות המסחריים, הפרסומות, הבחירה והסידור של האתר וכל חומר אחר המוצג באתר (להלן: “התוכן”), הם קניינה של איי די גרדן ובבעלותה, או קיבלה רשות מצדדים שלישיים להשתמש בהם במסגרת האתר.
התוכן באתר מוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר, הוראות אמנות בינלאומית וחוקים אחרים. כל שימוש בתוכן המופיע באתר זה לכל מטרה ציבורית או מסחרית, לרבות שינוי, שכפול, הפצה, פרסום מחדש, שידור, הצגה או ביצוע, ללא קבלת אישור מראש ובכתב של איי די גרדן אסורים בהחלט. כל שימוש לא מורשה בתוכן מסוג זה עלול להוביל לעונשים על פי הדין הפלילי או האזרחי.

זכויות קניין רוחני

תנאי שימוש אלה לא מעניקים לך כל רשות להשתמש, בכל דרך שהיא, בסימני המסחר, השמות המסחריים, זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, סימני השירות, הסמלים או כל זכויות קניין רוחני אחרות של איי די גרדן , בין אם נרשמו ובין אם לאו, בין אם השתמשו בהם או הוצגו או מופיעים באתר כסימן מסחר רשום ובין אם לאו, ללא אישור מפורש בכתב של איי די גרדן או צד שלישי המשמש בעלים. אינך רשאי להסיר או לטשטש סימנים מסחריים, סימני שירות וסמלים מסחריים, זכויות יוצרים, סימני מסחר או סימן אחר הכלול באתר או בתוכן.

פעולות אסורות

אמנם מותר לך להשתמש באתר זה, אך נאסר עליך לפרסם או להעביר כל חומר בלתי חוקי, מאיים, משמיץ, מגונה, גס, פורנוגרפי או כל חומר אשר יכול להוות או לעודד התנהגות אשר תחשב כעבירה פלילית או תצמיח חבות אזרחית או להפר בכל דרך אחרת את החוק. 

 אינך רשאי להשתמש באתר אם:

 • הנך מתחת לגיל 18.
 • חוקי מדינת ישראל/ואו דין אחר אשר חל עליך ו/או על השימוש שלך באתר אוסרים עלייך מבחינה משפטית לעשות כן;
 • שימושך באתר או בשירותים נעשה באופן שאינו תואם את תנאי השימוש או הוראות כל דין.

בנוסף, נאסר עליך בעת השימוש באתר:

 • להשתמש באתר באופן שאינו בהתאם לתנאי השימוש;
 • להעתיק, לשנות, לשכפל, להפיץ, להציג, לבצע, לפרסם, לשדר או להעמיד לרשות הציבור, להוריד, ליצור יצירות נגזרות מהאתר ו/או מהתוכן ו/או מכל חלק מהם;
 • לתת רישיון, למכור, להקצות, להחכיר או להעביר חלק כלשהו של האתר לרבות התוכן המוצג באתר זה לכל צד שלישי;
 • לבקש או לנסות באופן אחר לקצור, להשיג או לשמור, פרטים אישיים, סיסמאות, פרטי חשבון או כל סוג אחר של מידע הנוגע למשתמשים אחרים;
 • לגשת או להשתמש בחשבון של אדם אחר;
 • להסוות את מקור פרטי ההתקשרות של המשתמש;
 • לשנות, למסגר או ליצור מראה של כל תוכן; ליצור קישור עמוק לאתר ללא מעבר בעמוד הבית של האתר.
 • להשתמש בכל מנגנון ממוחשב או אוטומטי לאיסוף מידע מאתר האינטרנט, לרבות, מבלי לגרוע, “רובוטים”, “עכבישים”, “מגרדים”;
 • לעכב, לשבש, או למנוע בכל דרך אחרת כל שימוש או גישה לאתר אינטרנט או כל ניסיון להפריע למשתמשי האתר, לרבות, אך לא רק, התנהגות באופן המשבש למשתמשים חילוף בזמן אמת;
 • להפריע או לשבש את האתר, או שרתיו או חיבורי הרשת אל אתר האינטרנט, לא לציית לכל הדרישות, הנהלים, המדיניות או תקנות של הרשתות המחוברות לאתר;
 • לפרק, לתרגם, להנדס לאחור את האתר ו/או כל חלק ממנו;
 • לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר (או כל חלק ממנו).

כתוצאה משימוש בלתי מורשה שלך באתר, איי די גרדן עשויה לנקוט כל פעולה סבירה אשר היא מוצאת לנכון על מנת לתקן או למנוע את הפגיעה, ובכלל זה הסרה מיידית של תכנים מהאתר, זאת מבלי לפגוע בזכותה של אי די גרדן להשתמש בסעדים אחרים הניתנים על פי החוק. איי די גרדן תשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק או בתי המשפט או צו או כל הנחייה אי די גרדן לגלות את זהותו של אדם אשר עשה שימוש בלתי מורשה באתר.

זמינותם של מוצרים, שירותים ותכונות

כל התכונות, התוכן, המוצרים והשירותים הזמינים באמצעות האתר, לרבות, אך לא רק, מחירי המוצרים והשירותים כפופים לשינויים בכל עת ללא התראה מוקדמת. בנוסף, כל תכונה, תוכן, מוצר או שירות עשויים להיות מופסקים בכל עת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של אי די גרדן.

הכללתם של כל התכונות, התוכן, המוצרים או השירותים באתר זה בזמן מסוים אינה מעידה או מחייבת כי המוצרים או השירותים הללו יהיו זמינים בכל עת במיקום בו אתה נמצא. זוהי אחריותך לציית לחוק המקומי והבינלאומי (ובכללם דרישות הגיל המינימלי) לגבי ההחזקה, השימוש והמכירה שלכל שירות או מוצר שנרכש מאתר זה. בעצם ביצוע הזמנה, אתה מצהיר כי המוצרים המוזמנים ישמשו רק באופן חוקי.

קישוריות לאתר זה

יצירת קישורית מאתר אינטרנט אחר לכל דף באתר זה ללא אישור בכתב ומראש של אי די גרדן אסורה. כל הקישוריות המותרות לאתר זה חייבות לציית לכל החוקים והתקנות החלים.

אי די גרדן שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק כל אישור שניתן לקשר לאתר שלה. במקרה כזה אתה מסכים להסיר מיידית את הקישורים ללא כל תביעה ו / או דרישה כלפי אי די גרדן בעניין זה.

קישוריות לצד שלישי

אתר זה עשוי להכיל קישוריות לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים או בבעלותם. קישורים אלו מובאים לנוחיותך. בעת השימוש בקישוריות אלו, להלן קישורית לאתר אינטרנט חיצוני, אתה עוזב אתר אי די גרדן וכפוף למדיניות ותנאי השימוש של אתר האינטרנט החיצוני.

הקישוריות לאתרי האינטרנט החיצוניים הן קישוריות לאתרי אינטרנט המתוחזקים על ידי צדדים שלישיים. איי די גרדן אינה אחראית על מדיניות הפרטיות ו/או האבטחה של אתרי אינטרנט חיצונים ו/או כל תוכן, חומרים או מידע אחר הנמצא באתרים אלו לרבות איכותם, מהימנותם ודיוקם. כמו כן, אי די גרדן אינה אחראית אם התוכן אינו חוקי או מפר זכויות צדדים שלישיים .

במידה ותחליט לגשת לכל אתר אחר המקושר מאתר/לאתר זה, אתה עושה זאת על אחריותך. עליך לבדוק בטרם השימוש ובטרם מסירת מידע את התנאים וההגבלות הקשורים לאתרי האינטרנט המקושרים.

הגבלת אחריות

השימוש באתר הוא באחריותך. האתר וכל השירותים והתכנים הקשורים באתר מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כמות שהם (As Is) וכפי שהם זמינים (As Available) ללא מצג, התחייבות עקיפה או ישירה ו/או אחריות מסחרית או מותאמת למטרה כלשהי מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. אמנם, איי די גרדן התכוונה כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. מובהר כי איי די גרדן אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים הסבירים בכדי למנוע טעויות אלו. איי די גרדן מבהירה בזאת כי המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן אתה מודע ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

על כן, אתה מאשר ומסכים בזה מפורשות, כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין אופי האתר, תכונות האתר והשירותים השונים הכלולים בו, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכיך. מובהר בזה במפורש כי השימוש (מכל סוג שהוא) באתר נעשה על אחריותך המלאה, הבלעדית והמוחלטת. מפעילת האתר ומי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה וחברות קשורות עמה) לא יישאו בכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן ו/או הוצאה שיגרמו לך או מי מטעמך, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ו/או כתוצאה מאחסון, הפעלה והשימוש באתר (על מדוריו השונים והתכנים והשירותים הכלולים בו), לרבות בקשר עם או עקב פגיעה ו/או הפרה של זכויות צדדים שלישיים ובכלל זה מבלי לגרוע זכות לפרטיות, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים ומדגמים וזכויות קנייניות ואישיות אחרות, רשומות או לא רשומות, מוגנות או לא מוגנות.

נוסף על ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלה בקשר עם הגבלת אחריותה של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, הנך מאשר ומסכים לכך במפורש, כי: (א) מפעילת האתר אינה מתחייבת שהנאתך מהאתר תהיה ללא הפרעות; (ב) מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר ימלא כל מטרה ספציפית או צורך בצורה מלאה ומדויקת; (ג) מפעילת האתר אינה מתחייבת שכל בקשותיך יענו בהתאם ללוח הזמנים שלך או בהתאם ללוח זמנים מוצהר אחר; (ד) מפעילת האתר אינה מתחייבת כי המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר יתאימו ו/או יהיו זמינים בכל מקום; או (ה) שהתוכן, לרבות, אך לא רק, תיאורי המוצרים, השירותים והתכונות המוצעים באתר מדויקים, מהימנים ומעודכנים; (ו) מפעילת האתר עושה כל מאמץ על מנת שפעילות האתר תהיה תקינה ורציפה. יחד עם זאת, מפעילת האתר לא מתחייבת שפעילות ושירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או ללא הפסקות, יתקיימו ללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, תוכנה, קווי ומערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר, ספקיה או אצל צדדים שלישיים אחרים.

מובהר כי התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

איי די גרדן אינה נוטלת כל אחריות, ולא תישא בנזק אשר נגרם מפגיעה של וירוסים שעלולים להדביק את המחשב שלך, ציוד התקשורת או רכוש אחר, או נזק אשר נגרם כתוצאה מגישה, שימוש וגלישה באתר או מהורדה, גישה או שימוש בתכונה או תוכן באתר. בשום מקרה לא תחול על אי די גרדן אחריות בגין נזקים ישירים, מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים, או כל נזק מכל סוג שהוא, לרבות, אך לא רק, מאובדן שימוש, אובדן רווחים או הכנסות, אבדן של רצון טוב, אובדן נתונים או הפסדים, בין אם בתובענה של חוזה, עוולה (לרבות רשלנות) או בכל דרך אחרת, הנובעת ו/או המבוססת על תנאי שימוש אלה ו/או קשורה בדרך כלשהי לאתר אינטרנט זה, לרבות אך מבלי לגרוע (1) נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות המשתמש על כל מידע שקיבל מאי די גרדן או מאתר האינטרנט; (2) נזק הנגרם כתוצאה מטעויות, השמטות, הפרעות, מחיקה של קבצים או שגיאות, ליקויים, וירוסים, עיכובים או כל כישלון בביצוע ובתקשורת, הרס או גישה לא מורשית לרשומות איי די גרדן , או תוכניות, גם אם אי די גרדן הודיעה מראש ובאופן מפורש על האפשרות לנזקים כאמור.

בכל בעיה עם האתר או תוכנו, אתה מסכים כי התרופה הבלעדית שלך היא להפסיק את השימוש באתר אינטרנט זה. במקרה של בעיה עם המוצרים או השירותים שרכשת דרך אתר אינטרנט זה, אתה מסכים כי התרופה הבלעדית, אם בכלל, היא לפנות ליצרן המוצרים בהתאם לאחריות היצרן או הספק ו/או לבקש להחזיר את המוצר בהתאם למדיניות ההחזרות אשר פורסמה באתר.

מדיניות אחריות המוצר

כל המוצרים והשירותים הנרכשים דרך האתר כפופים לאחריות הניתנת על ידי איי די גרדן למוצרים המשווקים על ידה על פי תנאי תעודת האחריות. האחריות תהיה לתקופה המפורטת בתעודת האחריות. האחריות ניתנת למקרים של פגמים בייצור המתגלים בעת שימוש סביר במוצר. האחריות תינתן לכל לקוח המציג מסמך להוכחת קניה. אי די גרדן מתנערת מפורשות מכל אחריות עבור מוצרים פגומים אשר נפגמו כתוצאה משחיקה, משימוש לא הולם, מהתקנה לא נכונה של הקונה, מפגיעה, משינוי, בחירה חריגה, אי התאמה להוראות, או שימוש שגוי במוצרים.

שיפוי

הנך מסכים ומתחייב להגן על, לפטור מאחריות ולשפות באופן מלא את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפטיות סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידיך או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם, כולם או חלקם, על ידי מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר.

החוק החל

הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הוא דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים ברמלה תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה. אתה מסכים כי כל מחלוקת תידון בבית משפט בעל סמכות שיפוטית קבילה של מדינת ישראל.

כללי

קבלתם של תנאי שימוש אלה וכל ההודעות המשפטיות האחרות והנחיות שפורסמו באתר נעשית בעצם השימוש שלך באתר או בשירותים המוצעים בו והם מהווים את ההסכם המלא בינך לבין איי די גרדן  בדבר  האתר. כישלון של איי די גרדן או של מנהליה או עובדיה לממש או לאכוף את הזכויות או ההתניות של הסכם זה לא יחשב כוויתור על זכויות או תנאים אלה. אם הוראה כלשהי של תנאי שימוש אלה תחשב כלא חוקית על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית קבילה, הדבר לא יפגע בתוקפן של ההוראות הנותרות של תנאי שימוש אלה, אשר יישארו בתוקף מלא. אינך יכול להעביר את תנאי שימוש אלה וכל הזכויות והרישיונות שהוענקו לך להלן, אך איי די גרדן רשאית לעשות זאת ללא הגבלה.

אתה מסכים בזאת כי ללא כל חוק אשר יטען להפך, כל תביעה או עילה לתביעה הנובעת או הקשורה לאתר ו/או לשירותי איי די גרדן חייבת להתחיל עד שנה לאחר שהעילה התעוררה, אחרת היא לא תהא תקפה.

כותרות הסעיפים בתנאי שימוש אלה הינן לצרכי נוחות בלבד ולא ישפיע על פרשנות של תנאי שימוש אלה.

הפסקת פעילות

איי די גרדן שומרת לעצמה את הזכות בכל עת, לשנות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, אתר זה, או כל חלק ממנו, עם או ללא הודעה מוקדמת. איי די גרדן שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לסגור את חשבונך או להפסיק את השימוש שלך באתר זה או בתכונות המוצעות בו בכל עת, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה. אתה מסכים כי איי די גרדן לא תהיה אחראית כלפיך או Sכלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, השעיה או הפסקה של האתר הזה, או כל חלק ממנו.

אנו מאמינים במסחר הגון ובלקוחות מרוצים נעשה כל מאמץ  ליישם זאת.

בכל שאלה לגבי תקנון זה התקשרו או שלחו מייל.

ט.ל.ח

כל התמונות להמחשה בלבד

קניה מהנה.

דילוג לתוכן